برگزاری اولین کمیته سپاس درسال98

31 فروردين 1398
در مورخ31/1/98 اولین کمیته سپاس توسط اعضای کمیته با موضوع اهمیت ارسال پرونده بیماران به سامانه سپاس برگزار شد.

روز شنبه درساعت 11 صبح کمیته سپاس بیمارستان سوانح سوختگی با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست  با موضوعات اهمیت ارسال  پرونده بیماران به سامانه سپاس وبررسی بازخوردکارنامه پایش عملکرد بیمارستان در (حوزه سپاس در سال1397 ) توسط  ITدانشگاه برگزار شد و مشکلات پرونده بیماران که اکثراً نبودن کد ملی بیمار بود  مورد بررسی قرار گرفت .مقرر شد جهت پیگیری واخذ کد ملی از اداره ثبت و احوال مسئول آمار به آن مرکز معرفی گردد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.