فاطمه.معین


3 ارديبهشت 1397
هفته سلامت مبارک

 

27 مهر 1396
عوامل خودسوزی از نظر روانشناس بیمارستان سوانح سوختگی گناوه
بیشترین گروه جنسی که دست به خودسوزی زده اند را خانم تشکیل داده اند .

 
 
 
< >