دستگاه


28 مهر 1400
برگزاری دوره آموزشی کار با دستگاه های تجهیزاتی
دوره آموزشی کار با دستگاه ها و نحوه کاربری و نگهداشت آن در بیمارستان سوانح سوختگی برگزار شد.

 
 
 
< >