-

1 2 3 4 5

1 آذر 1399
مستندات بخش فیزیوتراپی
مستندات بخش فیزیوتراپی

 

1 آبان 1399
رسیدگی به انتقادات ، پیشنهادات و شکایات

 

18 مهر 1399
مستندات مددکاری

 

9 تير 1399
سوپروایزر بالینی
معرفی سوپروایزر بالینی و شرح وظایف آنها

 

9 تير 1399
واحد امورمالی
معرفی واحد امور مالی و شرح وظایف آن

 

2 تير 1399
معرفی بخش ترمیم زخم
معرفی بخش ترمیم زخم و نوع خدمات ارائه شده

 

2 تير 1399
بخش فیزیوتراپی
معرفی بخش فیزیوتراپی و نوع ارائه خدمات

 

2 تير 1399
واحد داروخانه
معرفی واحد داروخانه و نوع خدمات ارائه شده

 

2 تير 1399
دفتر پرستاری
معرفی دفتر پرستاری -سوپروایزر کنترل عفونت-سوپروایزر آموزشی

 

2 تير 1399
سوپروایزر کنترل عفونت
سوپروایزر کنترل عفونت

 
1 2 3 4 5
< >