چه.رنگی

1

1 فروردين 1401
اسم شما چه رنگی است
به گفته ی روانشناسان همه ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و به عبارت دیگر ( خود ) واقعی مان را با این رنگها نشان می دهیم .

 
1
< >