تماس

1

1 امرداد 1402
پروتکل بهداشتی و درمانی مواجهه پرسنل درمانی با خون بیمار
اقدامات لازم ایمنی ، بهداشتی و درمانی هنگام تماس با خون بیماران در بیمارستان جهت آموزش کلیه پرسنل بخصوص پرسنل درمانی و خدماتی

 

15 خرداد 1402
تماس با ما

 

1 خرداد 1402
شماره های تماس و راه های ارتباطی با بیمارستان

 
1
< >