اقدامات

1

1 امرداد 1402
پروتکل بهداشتی و درمانی مواجهه پرسنل درمانی با خون بیمار
اقدامات لازم ایمنی ، بهداشتی و درمانی هنگام تماس با خون بیماران در بیمارستان جهت آموزش کلیه پرسنل بخصوص پرسنل درمانی و خدماتی

 

6 تير 1402
اقدامات انجام شده در واحد کنترل عفونت

 

5 تير 1402
اقدامات انجام شده در واحد ایمنی بیمار

 

15 فروردين 1402
اقدامات انجام گرفته در واحد بحران

 
1
< >