سوپروایزر آموزش

1403/1/15 0:0
معرفی واحد آموزش

 

 

معرفی سوپروایزر آموزشی

نام و نام خانوادگی:خانم لیلا خضری

سمت:سوپروایزر آموزش

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:18سال

*****************************

معرفی رابط آموزشی

نام و نام خانوادگی:خانم فاطمه معین گربکان

سمت:رابط آموزش

تحصیلات:کارشناس روانشناسی

سابقه کار:30سال

شماره تماس:07733124600

 

 

معرفی واحد آموزش:

واحد آموزش بیمارستان سوانح سوختگی  از زیر مجموعه دفتر پرستاری بیمارستان محسوب می‌گردد. رسالت این واحد توانمند‌سازی پرسنل شاغل در بیمارستان از طریق ارتقاء سطح علمی آنان و آموزش‌های حرفه‌ای می‌باشد. این واحد زیر نظر سوپروایزر آموزشی بیمارستان اداره می‌شود. در بیمارستان نیز رابط آموزشی همسو با سیاست‌های این واحد به فعالیت می‌پردازند.

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

سوپروايزر آموزشي، پرستاري است كه مسؤوليتهاي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي پرستاري تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد .

 شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت به شرح زير مي باشند :

1) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )

2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )

3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

4) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها

5) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط

6) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري

7) هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري

8) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري

9) تشكيل كميته آموزش پرستاري

10) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

11) پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

12) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان

13) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش

14) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و

16) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

18) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :

الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري

ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به بیماران

19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

21- ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري

22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :

- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايتمندي مددجويان

- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري

25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري

26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
سوپروایزر     .     آموزش     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   18 تير 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >