واحد اموال

1402/1/10 0:0

نام و نام خانوادگی:خانم اعظم شاعری

سمت:مسئول واحد اموال

تحصیلات:کارشناس حسابداری

سابقه کار:12سال و6ماه

شماره تماس:07733124600

 

شرح وظایف واحد اموال

 1. کنترل قبض انبار و حواله های صادره بصورت سریال و مطابقت با مشخصات اموال مربوطه.
 2. رسیدگی به وضعیت  انبارهای اسقاط و مازاد مربوط به اموال تحت ابواب جمعی.
 3. شناسایی اموال فرسوده و غیرقابل استفاده و خارج نمودن آنها از فهرست اموال واحد.
 4. رسیدگی به وضعیت صورتحسابها و بررسی و تطبیق آنها با آیین نامه های اموال.
 5. نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حق الااشتراک و ثبت در دفاتر قانونی.
 6. تهیه ریز اموال مورد مزایده و اخذ مجوز از مسئولین ذی ربط جهت برگزاری مورد مزایده.
 7. دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدها و ثبت و نگهداری حساب آنها.
 8. بایگانی اسناد و مدارک مربوط به قبوض و حواله های انبار و اسناد انتقال و تطبیق با صورتحسابهای مربوطه .
 9. تنظیم و ارسال سیاهه های اموالی به مدیریت امور مالی جهت اقدام لازم.
 10. الصاق برچسب مناسب بر روی اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرمهای اموال واحدها.
 11. کنترل اموال موجود به شیوه نوین و نگهداری حساب آنها با مشخصات کامل .
 12. جمع آوری اموال مازاد و اسقاط در انبار مربوطه.
 13. صدور پروانه خروج و تهیه اسناد انتقالی برای اموال تحت ابواب جمعی.
 14. صدور مفاسا حساب اموالی برای کادر شاغل در دانشکده .
 15. انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی و تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها.
 16. انجام نظارت لازم در جابجایی کالاها و اموال غیرمصرفی در واحد ذی ربط.
 17. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.
 18. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 

کلمات کلیدی:
واحد.اموال     بیمارستان.سوانح     .سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >