مدیر خدمات پرستاری

1402/1/15 0:0

 

نام و نام خانوادگی:خانم صدری زاهدی راد

پست سازمانی:مدیرخدمات پرستاری

تحصیلات:لیسانس پرستاری

سابقه کار:15 سال و 6 ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

 1)سرپرستار بخشBICU از سال93تا1396

 

2)مدیر خدمات پرستاری از سال1396 تا کنون

 

شرح وظایف مدیر داخلی:

1) برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان.

2)گردآوری اطلاعات ازمرکز شامل :

   - نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان.

  -   مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده.

  -   منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات.

3)ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

4) شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.

(5 تدوین و اجرای برنامه های اموش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

6)ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز.

 (7جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف.

(8 ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری.

 (9تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری.

 (10مشارکت در طرح های پژوهشی.

11)برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت).

 (12انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

13)ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط.

14)تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی.

(15 تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب.

  16)بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

 

کلمات کلیدی:
صدری.زاهدی     راد     مدیر.خدمات.پرستاری     شرح.وظایف     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   1 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >