امور مالی

1396/8/14 0:0

شرح وظایف :

- بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مایشی ماهانه

- بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه

- نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

- همکاری با معاون مدیر مالی به منظور تهیه صورتهای مالی

- بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان

- نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده

- پیشنهاد کلاسهای آموزشی  به منظور آموزش کارکنان امور مالی  

- اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه

-همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی

- ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه

- پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی

- نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی

مسئول امور مالی : مصیب خزایی

سمت سازمانی : امور عمومی

تعداد پرسنل : 5 تن

کارشناس ارشد حسابداری : اعظم بهمنیاری

کارشناس حسابداری : محمود زیارت زاده

کارشناس حسابداری : حسن حسنی

کارشناس حسابداری : اعظم بهمنیاری

تلفن داخلی : 235

 

کلمات کلیدی:
امور.مالی     بیمارستان.سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >