فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 69

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دوره آموزشی تحلیل داده های آماریspssآشنایی با نرم افزار 1402/8/3
برگزاری دوره آموزشی حقوق گیرندگان خدمت طبق ضوابط اعتبار بخشی 1402/8/3
برگزاری دوره آموزشی خود مراقبتی بیماران خانواده وی تحویل و تحول و ترخیص ایمنsbar smart 1402/8/3
برگزاری دوره آموزشی اصول ثبت صحیح گزارش پرستاری در پرونده بیمار 1402/8/3
برگزاری دوره آموزشی CT ,MRIتکنیک و تفسیر گرافیها 1402/8/3
برگزاری دوره آموزشی پایش همو دینامیک بیماران 1402/8/3
برگزاری دوره اقدامات پیشرفته ی حیات در بیماران با ایست قلبی ریوی 1402/7/2
برگزاری دوره آموزشی مراقبت های بالینی در بیماران بخش های ویژه 1402/7/2
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با داروها محاسبات عوارض دارویی و گزارش دهی 1402/7/2
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار spssو تحلیل داده های آماری 1402/7/2
برگزاری دوره آموزشی سوختگی و راهکارهای مقابله با آن 1402/3/13
برگزاری دوره آموزشی اصول مراقبت در شوک و مدیریت درد 1402/3/1
برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی در بیمارستان سوانح سوختگی شهرستان گناوه 1402/3/1
برگزاری دوره آموزشی اصول ارگونومی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان سوانح سوختگی شهرستان گناوه 1402/3/1
برگزاری کارگاه بازآموزی تریاژ 1402/3/1
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم های اعلام و اطفاءحریق 1402/2/18
برگزاری دوره آموزشی اقدامات پایه حیات در بیماران با ایست قلبی ریوی 1402/2/18
برگزاری دوره cprپیشرفته در کودکان و بالغین در بیمارستان سوانح سوختگی گناوه 1401/9/6
دوره آموزشی اورژانسهای قلبی و اقدامات در بیمارستان سوانح سوختگی گناوه 1401/9/6
برگزاری دوره آموزشی برقراری ارتباط صحیح رعایت اخلاق و تعامل با بیمار و همراه بیمار در بیمارستان سوانح سوختگی گناوه 1401/9/6
1234
 
< >