چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   ریاست بیمارستان   ریاست بیمارستان
  دکترمحمدجواد طاهری
Collapse   متصدی دفتر   متصدی دفتر
  خانم مریم رستمی
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  آقای امیر زارع
Collapse   واحدامورمالی   واحدامورمالی
  مصیب خزایی-مسئول امورمالی
Collapse   حقوق و دستمزد   حقوق و دستمزد
  خانم فاطمه حیاتی
Collapse   حسابدار   حسابدار
  آقای حسن حسنی
Collapse   واحد تدارکات و کارپردازی   واحد تدارکات و کارپردازی
  آقای علی مولایی
  آقای عبدالرحمان احمدی
Collapse   واحد ITو فناوری اطلاعات   واحد ITو فناوری اطلاعات
  آقای داود جوهری
Collapse   واحدتأسیسات   واحدتأسیسات
  آقای حسین روستایی
  آقای سیدعبدالرضا حسینی حقیقی
  آقای محمود جعفری
Collapse   واحد نگهبانی و حراست   واحد نگهبانی و حراست
  آقای جهانشیر رشیدی
  آقای عبدالجلیل بهمنی
  آقای علی حیات داودی
  آقای رحیم درفشیان
  آقای کوروش حیات داودی
Collapse   واحد بهداشت محیط   واحد بهداشت محیط
  خانم محبوبه قاسمی
Collapse   واحد تغذیه   واحد تغذیه
  خانم پریوش بهادری
Collapse   واحد تجهیزات پزشکی   واحد تجهیزات پزشکی
  خانم محبوبه حبیب زاده
Collapse   واحد انبار   واحد انبار
  آقای حیدررستگار
Collapse   واحد اموال   واحد اموال
  خانم اعظم شاعری
Collapse   واحد کارگزینی   واحد کارگزینی
  آقای مهراب نوبری
Collapse   واحدبایگانی   واحدبایگانی
  خانم اعظم بهمیاری
Collapse   دفترپرستاری   دفترپرستاری
  خانم صدری زاهدی راد
  واحد داروخانه
  واحد آزمایشگاه
  واحدفیزیوتراپی
  واحدرادیولوژی
Collapse   بخش اورژانس   بخش اورژانس
  خانم ساره امیری
  آقای ابوفاضل بدخشان
  خانم حکیمه عبدالهی
  بخش BICU
  بخش حاد
  بخش ترمیم زخم
  اتاق عمل
  واحد کنترل عفونت
  واحد آموزش
  واحد استریلزاسیون(CSR)

تعداد بازدید:   ۲۵۴


برگشت>>

< >