اثر بخشی
1

8 آبان 1391
عملکرد بیمارستان سوانح و سوختگی در محور اثربخشی بالینی
اثربخشی بالینی 1-تهیه پمفلت و تراکت طبابت مبتنی بر شواهد 2-تهیه فرآیند های پرستاری برای پروسیجرهای مختلف در هر بخش. ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >