مدیریت خطر
1

20 اسفند 1392
پوستر گزارش خطاي پزشكي
چگونه خطاهاي پزشكي را گزارش كنيم؟

 

25 شهريور 1392
کوروناویروس
اطلاعات موجود در زمینه ویروس جدید عامل بیماری تنفسی شناسائی شده: 1)عامل مسبب بیماری از گروه کورناویروس و عامل سرماخوردگی و سارس می باشد. 2)علائم بالینی شامل :تب-سرفه-مشکل تنفسی است.بعضی از بیماران دچار نارسائی کلیه می شوند. 3)روش انتقال توسط ریز قطرات ت ...

 

16 دی 1391
فرم گزارش زخم بستر بیمار در بخش BICU
در این قسمت می توانید فرم گزارش زخم بستر بیمار در بخش BICU را دریافت نمائید.

 

16 دی 1391
چک لیست کنترل فرم های درمانی بیماران در زمان ترخیص از بخش
در این قسمت می توانید چک لیست کنترل فرم های درمانی بیماران در زمان ترخیص از بخش را دریافت نمائید

 

16 دی 1391
تلفیق دارویی
در این قسمت می توانید نمونه فرم مربوط به تلفیق دارو را دریافت کنید

 

6 آبان 1391
محور مدیریت خطر و ایمنی بیمار در بیمارستان سوانح و سوختگی
ب)محور مدیریت خطر و ایمنی بیمار 1-برگزاری کلاس آموزشی توسط سوپروایزر آموزشی و مسئول حاکمیت بالینی جهت 75%پرسنل درمان در رابطه بامدیریت خطر-تعریف و اهداف حاکمیت بالینی-گزارش دهی خطای پزشکی و فرهنگ عدم سرزنش خطا 2-تدوین فرم خطای پزشکی و تهیه صندوق و تعبی ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >