مدیریت کارکنان
1

14 امرداد 1392
پزشکی مبتنی بر شواهد:
پزشکی مبتنی برشواهد تلاشی است در جهت بکارگیری شواهد بدست آمده از روش های علمی ،در جنبه های مختلف طبابت بالینی، به خصوص در ارزیابی شواهد مربوط به مزایا و معایب در مان های پزشکی

 

4 بهمن 1391
پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان
پرسشنامه حاضر جهت سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان طراحی شده است.پاسخ دقیق شما به مسئولین بیمارستان در شناسایی ،اصلاح و حذف مسائلی که منجر به کاهش کیفیت عملکرد پرسنل و نهایتاً کاهش کیفیت خدمات و ایمنی بیمار خواهد شد یاری می رساند. نیازی به درج مشخصا ...

 

6 آبان 1391
عملکرد بیمارستان سوانح و سوختگی در محور آموزش به کارکنان
مدیریت کارکنان 1-تهیه کتابچه توجیهی بدو ورود مبنی بر معرفی کلی بیمارستان-شرح وظایف پرسنل- معرفی جزئیات و دستورالعمل ها-آئین نامه ها و بخش نامه های خاص هر بخش و قوانین و مقررات بیمارستان 2- تهیه و نصب تابلوها ی متری مبنی بر شناخت خطرات شغلی و روش پیگ ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >