مدیریت و رهبری
1

23 خرداد 1392
برنامه استراتژِک سال91-95 بيمارستان سوانح و سوختگي گناوه
برنامه ریزی جریان مستمر از تصمیم های سیستماتیک می باشد که با در دست داشتن بهترین اطلاعات نسبت به آینده به مرحله اجراء در می آید.(پتر دراکه)

 

17 آبان 1391
فرآیند درخواست ماموریت و مرخصی پرسنل بیمارستان سوانح و سوختگی

 

15 آبان 1391
آشنایی با کادر درمانی بیمارستان سوانح و سوختگی
عنوان رشته:پـرستار تعریف: این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیات آنها تحت نظارت کلی عهده دار کارهای مربوط به حرفه پرستاری از قبیل مراقبت از بیماران،انجام خدمات بهداشتی درمانی،امور آموزشی تحقیقاتی می باشند و یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی مذکور ...

 

6 آبان 1391
عملکرد بیمارستان سوانح و سوختگی در محور مدیریت و رهبری
تدوین برنامه استراتژیک-برنامه عملیاتی- بیانه رسالت بیمارستان.-پایش برنامه عملیاتی شرکت و نظارت بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی.

 

6 آبان 1391
اهداف استراتژیک بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه سال 91
ارتقاء کیفی خدمات بیمارستانی توسعه فضای فیزیکی و افزایش کمیِت ارائه خدمات ( بستری، سرپایی و پارکلینیکی...)

 

6 آبان 1391
بیانیه رسالت بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه
این بیمارستان خدمات درمانی تخصصی را بر مبنای رسالت علوم پزشکی و در چارچوب قوانین بهداشت و درمان کشور با رعایت اصول زیر تامین می نماید:

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >