معرفی ریاست

1398/3/11 0:0

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکترمحمدجواد طاهری

سوابق تحصیلی :دکترای عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در سال 1385

سوابق مدیریتی:

*کلینیک شبانه روزی فرجام در تهران سال93-91

*پلی کلینیک ترک اعتیاد کوشا در تهران سال92

*پزشک اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی گناوه از سال 94 تا کنون

* پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه از سال 94 تا کنون

*ریاست بیمارستان سوانح سوختگی گناوه از سال 1395 تا کنون

*سرپرست بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) از اسفندماه سال1395 لغایت آبانماه1396

شرح وظایف ریاست بیمارستان :

 1.  نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .
 2. تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها
 3. نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .
 4. تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .
 5. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی .
 6.   ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز .
 7.   و همچنین ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .
 8.   ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها .
 9. مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .
 10. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبیل کمیته های مدیریت اجرایی- پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکیفیت و غیره تشکیل می شود .
 11.   فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .
 12. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
 13.   ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .
 14.   نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .
 15.   ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها
 16.   امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
 17.   نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .
 18.   تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .
 19.   اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت
 20. شرکت در دوره های لازم مدیریتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی
 21.   اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز

 

 

* ارتباط مستقیم با ریاست بیمارستان 07733124600

 


 

کلمات کلیدی:
ریاست-پزشک     سوانح     سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   14 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۲۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >