خانم ساره امیری


نام و نام خانوادگی:خانم ساره امیری

سمت:سرپرستار بخش اورژانس

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:10 سال

شماره تماس:07733124600

*********************************************************************************

شرح وظایف سرپرستار:

سرپرستار مرکز بیمارستان سوانح سوختگی گناوه پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری،تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد.

وظایف سرپرستار  براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو(بیمار) مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر است:

الف)جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

 1. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
 2. تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
 3. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 4. تنظیم برنامه  کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
 5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت(تقسیم کار)
 6. برنامه ریزی جهت ثبت و گزارش کامل از وضعیت هر بیمار و مددجو درهر شیفت بر بالین بیمار
  برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری،استانداردهای مراقبتی وشناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فزیکی،وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز.
 7. برنامه ریزی جهت ارتفاع کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی
 8. برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان،بیماران،خانواده ...(مراقبت از خود و توانبخشی و...)
 9. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات،تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
 10. برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
 11. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

ب)سازماندهی:

 1. تشکیلات جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه(کارکنان،مددجو،بیماران و...)
 2. با توجه به نیاز کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
 3. انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
 4. ایجاد هماهنگی  و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
 5. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ،مددجویان و بیماران جهت بهبود وضعیت
 6. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
 7. ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط(شامل:درخواست ها،وقایع غیر مترقبه حوادث،کمبودها و نقایص،نیازها و...)
 8. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت،بازآموزی کارکنان
 9. مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
 10. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

 

ج)هدایت و رهبری:کنترل هدایت و ارزشیابی:

 1. کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
 2. تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
 3. نظارت مستمر خدمات ارائه شده توسط کادرسر پرستی ازطریق: بررسی رضایت مندی مددجویان،بیماران،همکاران با ابزار مناسب(مشاهده و چک لیست و...)
 4. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتارشغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امر پزشکی با موازین شرع مقدس
 5. ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده  به کارکنان،مددجویان
 6. مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه
 7. نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری
 8. همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی
 9. نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >