خانم اعظم شاعری


نام و نام خانوادگی:خانم اعظم شاعری

پست سازمانی:حسابدار امین اموال

تحصیلات:فوق دیپلم حسابداری

سابقه کار:8سال و 7ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف حسابدار اموال:

1)      کنترل قبض انبار و حواله های صادره بصورت سریال و مطابقت با مشخصات اموال مربوطه.

2)      رسیدگی به وضعیت  انبارهای اسقاط و مازاد مربوط به اموال تحت ابواب جمعی.

3)      شناسایی اموال فرسوده و غیرقابل استفاده و خارج نمودن آنها از فهرست اموال واحد.

4)      رسیدگی به وضعیت صورتحسابها و بررسی و تطبیق آنها با آیین نامه های اموال.

5)      نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حق الااشتراک و ثبت در دفاتر قانونی.

6)      تهیه ریز اموال مورد مزایده و اخذ مجوز از مسئولین ذی ربط جهت برگزاری مورد مزایده.

7)      دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدها و ثبت و نگهداری حساب آنها.

8)      بایگانی اسناد و مدارک مربوط به قبوض و حواله های انبار و اسناد انتقال و تطبیق با صورتحسابهای مربوطه .

9)      تنظیم و ارسال سیاهه های اموالی به مدیریت امور مالی جهت اقدام لازم.

10)   الصاق برچسب مناسب بر روی اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرمهای اموال واحدها.

11)   کنترل اموال موجود به شیوه نوین و نگهداری حساب آنها با مشخصات کامل .

12)   جمع آوری اموال مازاد و اسقاط در انبار مربوطه.

13)   صدور پروانه خروج و تهیه اسناد انتقالی برای اموال تحت ابواب جمعی.

14)   صدور مفاسا حساب اموالی برای کادر شاغل در دانشکده .

15)   انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی و تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها.

16)   انجام نظارت لازم در جابجایی کالاها و اموال غیرمصرفی در واحد ذی ربط.

17)   شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

18)   انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

 

      


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >