مصیب خزایی-مسئول امورمالی


نام و نام خانوادگی:آقای مصیب خزایی

پست سازمانی:مسئول امور مالی

تحصیلات:لیسانس حسابداری

سابقه کار:30سال

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف مسئول امور مالی:

حدود مسئولیت ها ی مدیر امور مالی

برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی بیمارستان در چهارچوب مقررات، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخش ها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی. مدیر مالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی، نقش اساسی دارد.

 شرح وظایف مسئول امور مالی:

  1. مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاست های اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.
  2. تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری.
  3. نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیتهای مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی،  موجودی ها، دارایی های ثابت و عـملیات کامپیـوتری.
  4. برنامه ریزی و سازماندهی به منظور انجام وظایف مختلف امور مالی
  5. تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی  واحدهای مختلف. 
  6. ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسی ها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق.
  7. عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات و سایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی به تشخیص مـدیریت
  8. برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، به منظور ایجاد انگیزش در کارکنان. 
  9. انجام وظایف محوله از طرف مافوق.

 Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >