دفترپرستاری


نام و نام خانوادگی:خانم صدری زاهدی راد

سمت:مدیر پرستاری(مترون)

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:

شماره تماس:07733124600

****************************************************

شرح وظایف مدیر پرستاری:

1)برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان

*گردآوری اطلاعات ازمرکز شامل :

   - نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان

  -   مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

  -   منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

2)ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

3) شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

4 )تدوین و اجرای برنامه های اموش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

5)ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

 6)جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

(7ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

(8تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری

 (9مشارکت در طرح های پژوهشی

10)برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

(11انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

12)ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

13)تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی

(14 تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

  15)بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

 


چارت سازمانی دفترپرستاری
Skip Navigation Links.
  خانم صدری زاهدی راد
  واحد داروخانه
  واحد آزمایشگاه
  واحدفیزیوتراپی
  واحدرادیولوژی
Collapse    بخش اورژانس   بخش اورژانس
  خانم ساره امیری
  آقای ابوفاضل بدخشان
  خانم حکیمه عبدالهی
Collapse    بخش BICU   بخش BICU
  آقای سجاد غلامی سرپرستار بخشBICU
  خانم لیلی احمدی -پرستار
  خانم سمیه حسین پور دولت آباد-پرستار
  خانم رسمیه ملک زاده-پرستار
  خانم سکینه بهمنی-پرستار
  خانم زینب رضایی -پرستار
  آقای رضا ایزدی-پرستار
  آقای علی دارابی زاد- کارشناس هوشبری
  خانم مهتاب شاهرخی فرد- کارشناس هوشبری
  خانم سیده فائزه حسینی - بهیار
  خانم سیما بهمیاری - کمک پرستار
  خانم حکیمه بهمیاری -منشی بخش
Collapse    بخش حاد   بخش حاد
  آقای منصور زارعی-سرپرستار بخش حاد
  خانم حبیبه بهمیاری-پرستار
  خانم فاطمه فرخی-پرستار
  خانم اکرم مختاریان کازرونی-پرستار
  خانم خدیجه محمدی- بهیار
  خانم میترا طاهری- بهیار
  خانم صدیقه رستگار-بهیار
  بخش ترمیم زخم
  اتاق عمل
  واحد کنترل عفونت
  واحد آموزش
  واحد استریلزاسیون(CSR)

تعداد بازدید:   ۱۵


برگشت>>

< >