واحد تغذیه


نام و نام خانوادگی:خانم فاطمه طاهری

پست سازمانی:مسئول تغذیه

تحصیلات:لیسانس تغذیه

سابقه کار:6ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف کارشناس تغذیه:

1.       ویزیت و مشاوره تغذیه ای بیماران بستری.

2.       پیگیری وضعیت تغذیه بیماران بستری.

3.       ارائه انواع آموزش های تغذیه ای به گروههای هدف.

4.       اجرای کلیه دستورالعمل های تغذیه بالینی و اعتباربخشی مربوط.

5.       انجام سایر امورات بالینی مربوط به رژیم غذایی بیماران.

6.       نظارت تغذیه ای بر فرایندهای تهیه ، طبخ و توزیع غذا تا بالین بیمار.

7.       نظارت بر تطبیق فرایندهای تهیه غذا مطابق با اصول و قوانین تغذیه ای صحیح.

8.       تهیه و تنظیم برنامه و منوهای غذایی مناسب جهت بیماران و پرسنل .

9.       پیگیری سایر امورات مربوط به بخش تولید غذا مطابق با دستورالعمل ها و مقررات اعتباربخشی.

10.   برنامه ریزی در بخش توزیع غذا.

 

 


چارت سازمانی واحد تغذیه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >