دکترمحمدجواد طاهری


نام و نام خانوادگی:دکتر محمد جواد طاهری

سمت:ریاست بیمارستان

تحصیلات:دکترای عمومی

سابقه کار:

 

شرح وظایف ریاست بیمارستان :

 1.  نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .
 2.  
 3. تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها
 4. نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .
 5. تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .
 6. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی .
 7.   ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز .
 8.   و همچنین ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .
 9.   ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها .
 10. مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .
 11. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبیل کمیته های مدیریت اجرایی- پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکیفیت و غیره تشکیل می شود .
 12.   فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .
 13. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
 14.   ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .
 15.   نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .
 16.   ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها
 17.   امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
 18.   نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .
 19.   تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .
 20.   اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت
 21. شرکت در دوره های لازم مدیریتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی
 22.   اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲۴


برگشت>>

< >