ریاست بیمارستانچارت سازمانی ریاست بیمارستان
Skip Navigation Links.
  دکترمحمدجواد طاهری
Collapse   متصدی دفتر   متصدی دفتر
  خانم مریم رستمی
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  آقای امیر زارع
Collapse   واحدامورمالی   واحدامورمالی
  مصیب خزایی-مسئول امورمالی
Collapse   حقوق و دستمزد   حقوق و دستمزد
  خانم فاطمه حیاتی
Collapse   حسابدار   حسابدار
  آقای حسن حسنی
Collapse   واحد تدارکات و کارپردازی   واحد تدارکات و کارپردازی
  آقای علی مولایی
  آقای عبدالرحمان احمدی
Collapse   واحد ITو فناوری اطلاعات   واحد ITو فناوری اطلاعات
  آقای داود جوهری
Collapse   واحدتأسیسات   واحدتأسیسات
  آقای حسین روستایی
  آقای سیدعبدالرضا حسینی حقیقی
  آقای محمود جعفری
Collapse   واحد نگهبانی و حراست   واحد نگهبانی و حراست
  آقای جهانشیر رشیدی
  آقای عبدالجلیل بهمنی
  آقای علی حیات داودی
  آقای رحیم درفشیان
  آقای کوروش حیات داودی
Collapse   واحد بهداشت محیط   واحد بهداشت محیط
  خانم محبوبه قاسمی
Collapse   واحد تغذیه   واحد تغذیه
  خانم پریوش بهادری
Collapse   واحد تجهیزات پزشکی   واحد تجهیزات پزشکی
  خانم محبوبه حبیب زاده
Collapse   واحد انبار   واحد انبار
  آقای حیدررستگار
Collapse   واحد اموال   واحد اموال
  خانم اعظم شاعری
Collapse   واحد کارگزینی   واحد کارگزینی
  آقای مهراب نوبری
Collapse   واحدبایگانی   واحدبایگانی
  خانم اعظم بهمیاری
Collapse   دفترپرستاری   دفترپرستاری
  خانم صدری زاهدی راد
  واحد داروخانه
  واحد آزمایشگاه
  واحدفیزیوتراپی
  واحدرادیولوژی
Collapse   بخش اورژانس   بخش اورژانس
  خانم ساره امیری
  آقای ابوفاضل بدخشان
  خانم حکیمه عبدالهی
Collapse   بخش BICU   بخش BICU
  آقای سجاد غلامی سرپرستار بخشBICU
  خانم لیلی احمدی -پرستار
  خانم سمیه حسین پور دولت آباد-پرستار
  خانم رسمیه ملک زاده-پرستار
  خانم سکینه بهمنی-پرستار
  خانم زینب رضایی -پرستار
  آقای رضا ایزدی-پرستار
  آقای علی دارابی زاد- کارشناس هوشبری
  خانم مهتاب شاهرخی فرد- کارشناس هوشبری
  خانم سیده فائزه حسینی - بهیار
  خانم سیما بهمیاری - کمک پرستار
  خانم حکیمه بهمیاری -منشی بخش
  بخش حاد
  بخش ترمیم زخم
  اتاق عمل
  واحد کنترل عفونت
  واحد آموزش
  واحد استریلزاسیون(CSR)

تعداد بازدید:   ۲۴


برگشت>>

< >