نحوه.پوشیدن.لباس

1

18 تير 1396
نحوه پوشيدن لباس محافظ توسط کارکنان مراکز درماني
مهمترین نکته ای که باید مورد توجه باشد که دوزیمتری فردی باید آخرین قسمت پوشش ها باشد حتی یک لایه پارچه هم می تواند از رسیدن پرتوها به دوزیمتر جلوگیری نماید در انتهای کار هم بعد از در آوردن دستکش روئی باید دوزیمتر فردی در یک کیسه پلاستیکی تحویل مامورین ویژه ...

 
1
< >