امین.اموال

1

29 آبان 1397
واحد امین اموال بیمارستان سوانح سوختگی
واحد اموال وظیفه حفظ و حراست از اموال بیمارستان را به عهده دارد

 

29 آبان 1397
شرح وظایف امین اموال

 
1
< >