سوپروایزر آموزش

1398/4/2 0:0
معرفی واحد آموزش

 

 

معرفی سوپروایزر آموزشی

نام و نام خانوادگی:خانم لیلی احمدی

سمت:سوپروایزر آموزش

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:

*****************************

معرفی رابط آموزشی

نام و نام خانوادگی:خانم فاطمه معین گربکان

سمت:رابط آموزش

تحصیلات:کارشناس روانشناسی

سابقه کار:30سال

شماره تماس:07733124600

 

 

 

معرفی واحد آموزش

واحد آموزش بیمارستان سوانح سوختگی  از زیر مجموعه دفتر پرستاری بیمارستان محسوب می‌گردد. رسالت این واحد توانمند‌سازی پرسنل شاغل در بیمارستان از طریق ارتقاء سطح علمی آنان و آموزش‌های حرفه‌ای می‌باشد. این واحد زیر نظر سوپروایزر آموزشی بیمارستان اداره می‌شود. در بیمارستان نیز رابط آموزشی همسو با سیاست‌های این واحد به فعالیت می‌پردازند.

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

سوپروايزر آموزشي، پرستاري است كه مسؤوليتهاي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي پرستاري تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد .

 شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت به شرح زير مي باشند :

1) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )

2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )

3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

4) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها

5) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط

6) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري

7) هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري

8) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري

9) تشكيل كميته آموزش پرستاري

10) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

11) پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

12) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان

13) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش

14) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و

16) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

18) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :

الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري

ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به بیماران

19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

21- ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري

22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :

- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايتمندي مددجويان

- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري

25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري

26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
سوپروایزر     -     آموزش     سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   9 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱۳۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >