مدیرخدمات پرستاری

1398/3/12 0:0

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم صدری زاهدی راد

سوابق تحصیلی:کارشناس پرستاری

سوابق مدیریتی:

سرپرستار بخشBICU از سال93تا1396

مدیر خدمات پرستاری از سال1396 تا کنون

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری:

* برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان

*گردآوری اطلاعات ازمرکز شامل :

   - نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان

  -   مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

  -   منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

*ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

* شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

* تدوین و اجرای برنامه های اموش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

*ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

 *جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

* ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

 *تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری

 *مشارکت در طرح های پژوهشی

*برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

 *انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

*ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

*تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی

* تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

  *بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

 

ارتباط با مدیر خدمات پرستاری:07733124604


تاریخ بروز رسانی:   12 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >